top of page

Latest posts

Updated: Mar 21

Samisk toppmøte i Brussel

Det finske Sametinget og presidentskapet i det finske Barents Euro-Arktiske råd arrangerer i samarbeid med Europaparlamentet et samisk toppmøte i Brussel 22. – 24. mars 2023. De sentrale temaene for møtet er klimaendringer i den arktiske regionen, spørsmål knyttet til EUs arktiske politikk og det samiske folket, og tradisjonell kunnskap og kulturarv i de samiske samfunnene.

Samisk toppmøte

For aller første gang møter samer fra Norge, Finland og Sverige sammen EUs beslutningstakere. Målet er å fremme dialog og samarbeid mellom sametingene i de tre landene og EU-institusjonene, og å dele informasjon og erfaringer til støtte for en bærekraftig utvikling. Foredragsholderne på toppmøtet inkluderer blant annet det finske riksdagens president Matti Vanhanen, første visepresident for Sametinget i Finland, Anni Koivisto, og presidenten i Europaparlamentet Roberta Metsola.

Toppmøtet vil også fremme samisk kultur. Blant annet viser kunstneren Anders Sunna en utstilling i Europaparlamentet, og Niko Valkeapää, Anna Morottaja og Ailu Valle vil fremføre sin musikk i løpet av toppmøtet. Parallelt med toppmøtet arrangerer Barents regionale ungdomsråd (BRYC) et ungdomsarrangement i samarbeid med EU-Sami Youth Idea Lab.

Barents Euro-Arktiske Råd

Barents Euro-Arktiske Råd (BEAC) ble grunnlagt på initiativ fra Norge som en del av Kirkeneserklæringen i 1993. Rådet fungerer som et samarbeidsforum mellom Finland, Norge, Sverige og Russland på nasjonalt og regionalt nivå. Som et resultat av Russlands angrepskrig, har samarbeidet med Russland lagt på is, men samarbeidet fortsetter som før mellom de øvrige tre land.

Det praktiske samarbeidet gjennomføres i arbeidsgrupper, som også inkluderer arbeidsgruppen for urfolk. Denne arbeidsgruppen er et rådgivende organ og har som mål å beskytte og synliggjøre urfolks interesser. Etter suspenderingen av aktiviteter som involverer Russland, fortsetter arbeidet med representanter fra Finland, Sverige og Norge, som også spiller en nøkkelrolle i forberedelsen av toppmøtet.

Mer informasjon

Jari Vilén

Formann for embetskomiteen (CSO) i Barents Euro-Arktiske Råd, ambassadør

+358 295 350 381

jari.vilen@formin.fi


Anni Koivisto

Leder i Arbeidsgruppen for urfolk, 1. nestleder i Sametinget

+358 40 415 5969

anni.koivisto@samediggi.fi


www.samisummit.org

Updated: Mar 21

Sametinget på finsk sida samt det finska ordförandeskapet i Barents Euro-Arktiska Rådet (2021–2023) i samarbete med Europaparlamentet, kommer att anordna ett toppmöte för den samiska urbefolkningen i Bryssel den 22–24 mars 2023. Mötets huvudämnen är klimatförändringar i den arktiska regionen, EU:s nordliga politik och det samiska folket, samt traditionell kunskaps- och kulturarv i de samiska samhällena.

Samiska folkvalda från Finland, Norge och Sverige att i gemenskap sammanträffa med EU:s beslutsfattare i Bryssel.

Målet är att främja dialog och samarbete mellan samiska församlingar och EU-institutioner, samt att dela information och erfarenhet för att stödja en hållbar utveckling. Bland toppmötets talare är talmannen för Finlands Riksdag Matti Vanhanen, den förste vice ordföranden för Sametinget på finsk sida: Anni Koivisto, och Europaparlamentets president Roberta Metsola. Toppmötet lyfter också fram samisk kultur: konstnären Anders Sunna ska visa sin konst i EU-parlamentet den 22 mars och musiker Niko Valkeapää, Anna Morottaja och Ailu Valle kommer att spela sin musik under mötesprogrammet. Parallellt med toppmötet, anordnar Barents Regionala Ungdomsrådet (BRYC) ett ungdomsevenemang i samarbete med EU-Samiska Youth Idea Lab-projektet.

Barents Euro-Arktiskt Rådet

Barents Euro-Arktiskt Rådet (BEAR) grundades på Norges initiativ i 1993 genom Kirkenes-deklarationen som ett samarbetsforum mellan Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Som ett resultat av Rysslands anfallskrig har samarbetet med Ryssland frysts i alla BEAR-sammanhang. BEAR-aktiviteter fortsätter i "Ordförandeskapets vänner"-formatet, som skapats av Finland och inkluderar de andra BEAR-medlemsländerna och EU med undantag för Ryssland.

Det praktiska samarbetet drivs av BEAR arbetsgrupperna, inklusive urfolksarbetsgruppen (WGIP), som har en särställning av ett rådgivande organ. Arbetsgruppens mål är att skydda och lyfta fram urbefolkningars intressen. Sedan samarbetet med Ryssland avbröts, har de fortsatt sin verksamhet med representation av det samiska folket på Finsk, Norsk och Svensk sida. De spelar också en nyckelroll i förberedelserna av toppmötet.

Mer information


Jari Vilén

Ordförande för tjänstemannakommittén (CSO) i Barents Euro-Arktiskt Rådet, ambassadör

+358 295 350 381

jari.vilen@formin.fi


Anni Koivisto

Ordförande i BEAR urfolksarbetsgruppen, 1:e vice ordförande i Sametinget

+358 40 415 5969

anni.koivisto@samediggi.fi


https://www.samisummit.org/

Updated: Mar 21

Suomen saamelaiskäräjät ja Suomen Barentsin euroarktisen neuvoston puheenjohtajuus järjestävät yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa alkuperäiskansojen huippukokouksen Brysselissä 22.-24.3.2023. Kokouksen keskeisiä teemoja ovat arktisen alueen ilmastonmuutos, Euroopan unionin pohjoiseen politiikkaan ja saamelaisiin liittyvät kysymykset sekä perinteinen tieto ja kulttuuriperintö saamelaisyhteisöissä.

Saamelaishuippukokous on ainutlaatuinen tilaisuus, joka tuo Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaiset ensi kertaa yhdessä ja suurella kokoonpanolla Brysseliin EU-päättäjien keskuuteen. Tavoitteena on edistää saamelaiskäräjien ja EU:n toimielinten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä sekä jakaa tietoa ja kokemuksia kestävän kehityksen tueksi. Huippukokouksen puhujiin kuuluvat mm. eduskunnan puhemies Matti Vanhanen, Suomen saamelaiskäräjien I varapuheenjohtaja Anni Koivisto, sekä Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola. Huippukokous nostaa esille myös saamelaista kulttuuria: Euroopan parlamentissa on esillä taiteilija Anders Sunnan taidenäyttely ja kokouksen ohjelmassa kuullaan musiikkia Niko Valkeapäältä, Anna Morottajalta ja Ailu Vallelta. Huippukokouksen ohessa Barentsin alueellinen nuorisoneuvosto (Barents Regional Youth Council, BRYC) järjestää nuorisotapahtuman yhteistyössä EU-Sámi Youth Idea Lab hankkeen kanssa.

Barentsin euroarktinen neuvosto

Barentsin euroarktinen neuvosto (Barents Euro–Arctic Council, BEAC) perustettiin Norjan aloitteesta vuonna 1993 annetulla Kirkkoniemen julistuksella Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän väliseksi yhteistyöfoorumiksi. Venäjän hyökkäyssodan seurauksena yhteistyö Venäjän kanssa on jäädytetty kaikissa BEAC-konteksteissa ja jatkuu Suomen luomassa ”Friends of the Presidency” -formaatissa, johon kuuluvat Venäjää lukuun ottamatta muut BEAC-jäsenmaat ja EU.

Käytännön yhteistyötä tehdään työryhmissä, joihin myös neuvoa-antavan elimen erityisasemaa nauttiva alkuperäiskansojen työryhmä lukeutuu. Työryhmän tavoitteena on alkuperäiskansojen intressien turvaaminen ja esille tuominen. Venäjän kanssa tehtävän yhteistyön jäädyttämisen seurauksena työtä on jatkettu Suomen, Ruotsin ja Norjan saamelaisten kesken. Heillä on keskeinen rooli myös huippukokouksen valmistelussa.

Lisätietoja


Jari Vilén

Barentsin euroarktisen neuvoston virkamieskomitean (CSO) puheenjohtaja, Suurlähettiläs

+358 295 350 381

jari.vilen@formin.fi


Anni Koivisto

Alkuperäiskansojen työryhmän puheenjohtaja, Saamelaiskäräjien 1. varapuheenjohtaja

+358 40 415 5969

anni.koivisto@samediggi.fi

https://www.samisummit.org/


bottom of page